Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 12
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 12
Page Background

12

ФИНЛЯНДСКИЙ ТОРГОВЫЙ ПУТЬ

VENÄJÄN KAUPPATIE-LEHTI

Venäjän Kauppatie-lehti - luotettavaa tiedonvälitystä jo 24 vuotta

Обслуживаем

пн-пт 8.30-19, сб 8.30-15

Добро пожаловать!

www.kontioapteekki.fi

Karhulantie 30, 48600 Kotka

+358-5-2200440

Saaren sivuapteekki

Akapohjantie 6 C 4, 59510 SAARI

тел. +358 5 435 256 пн-пт 9-16.30

Добро пожаловать!

Позаботьтесь о своём здоровье!

Parikkalan 1. apteekki

Parikkalantie 15, 59100 Parikkala

тел. +358 5 430 016

parikkalan.apteekki@apteekit.net

пн-пт 9-18.00 сб 9-14.00

Против

весенней

усталости бады,

витамины B, C,

D и В12.

А также

безрецептурные

лекарства.

В нашей аптеке высококаче

ственные кремы, косметика.

ИНТЕРНЕТ-АПТЕКА

Свыше 3000 аптечных изделий из финской аптеки.

При доставке изделий в Россию - НДС 0%

При покупке товаров

на сумму свыше 125

доставка - 0

www.intiimiapteekki.fi

Качественные и безопасные изделия

для интима

www.kauppatie.com

ilmoitusmyynti

пн–пт

8 – 20

сб

9 – 16

Аптека: Kauppakatu 32, Lappeenranta

Tel.

+358 293 400 270

www.cityapteekki.net

Обслуживаем на русском языке

Menoforce помощь при приливах

Êëèìàêñ ÿâëÿåòñÿ åñòåñòâåí-

íîé ÷àñòüþ æèçíè æåíùèíû.

Îí îçíà÷àåò ïåðèîä, êîãäà äå-

ÿòåëüíîñòü æåíñêèõ ÿè÷íèêîâ

óãàñàåò, à çàòåì ñîâñåì ïðåêðà-

ùàåòñÿ.

Ñíèæåíèå âûðàáîòêè ýñòðîãå-

íà ìîæåò âûçûâàòü ðàçëè÷íûå

íåïðèÿòíûå ñèìïòîìû, îò êîòî-

ðûõ âñå-òàêè ñóùåñòâóåò ýô-

ôåêòèâíàÿ ïîìîùü.

— Íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåí-

íûå ñèìïòîìû ïðè êëèìàêñå —

ýòî ïðèëèâû, óñòàëîñòü è îòñóò-

ñòâèå êîíöåíòðàöèè.

Ó íåêîòîðûõ æåíùèí ïîÿâëÿ-

åòñÿ äåïðåññèÿ, îòñóòñòâèå ñåê-

ñóàëüíîãî æåëàíèÿ è ðàññòðîé-

ñòâà ñíà, ãîâîðèò ïèñàòåëüíèöà

êíèã î çäîðîâüå

Âàðïó Òàâè.

— ß ñàìà â âîçðàñòå ïîñòìå-

íîïàóçû. Ïîñëåäíèå ñåìü ëåò ÿ

î÷åíü èíòåíñèâíî èçó÷àëà âîï-

ðîñû êëèìàêñà, îäíîâðåìåííî

íàáëþäàÿ ñîáñòâåííûå îùóùå-

íèÿ è âëèÿíèå ìåíîïàóçû íà îá-

ðàç æèçíè. Â ìîåé ïîñëåäíåé

êíèãå î çäîðîâüå æåíùèíû

(

Koko naisen terveys)

, êîòîðóþ

ÿ íàïèñàëà ñîâìåñòíî ñ äîêòî-

ðîì Àííîé Ñèëëàíïÿÿ, ÿ ñîáðà-

ëà âñå ñðåäñòâà ëå÷åíèÿ ñèìï-

òîìîâ êëèìàêñà è êîððåêöèè îá-

ðàçà æèçíè. Êîðî÷å ãîâîðÿ, ñèì-

ïòîìû è èõ èíòåíñèâíîñòü î÷åíü

èíäèâèäóàëüíû, íî íà íèõ ìîæ-

íî âîçäåéñòâîâàòü!

Øàëôåé îò ïðèëèâîâ

Ïî ñëîâàì Âàðïó Òàâè ïîëîæè-

òåëüíîå âëèÿíèå ðåãóëÿðíûõ

ôèçè÷åñêèõ óïðàæíåíèé íà ñèì-

ïòîìû êëèìàêñà ÿâëÿåòñÿ áåñ-

ñïîðíûì. Êðîìå òîãî, çäîðîâàÿ

ïèùà, â êîòîðîé ìíîãî áåëêîâ è

æèðîâ, à òàêæå áîëüøîå êîëè-

÷åñòâî îâîùåé, ôðóêòîâ è ÿãîä

â ðàöèîíå ñíèæàåò ñèìïòîìû

êëèìàêñà. Îíà ãîâîðèò, ÷òî èñ-

òèííàÿ ïðè÷èíà ïðèëèâîâ íå

íàéäåíà, íî òðàäèöèîííî èõ ëå-

÷èëè øàëôååì. Èìåþòñÿ òàêæå

äîêàçàòåëüñòâà îò èññëåäîâà-

íèé.

— Áûë èññëåäîâàí ïðåïàðàò

Vogelin Menoforce Strong. Ïî-ìî-

åìó, îñîáåííî èíòåðåñíî â ïðå-

ïàðàòå Menoforce òî, ÷òî îí íå

âëèÿåò íà ïóòü ñëåäîâàíèÿ ãîð-

ìîíîâ, à ëèøü íà ñèñòåìó òåð-

ìîðåãóëÿöèè îðãàíèçìà. Ïî äàí-

íûì èññëåäîâàíèé, èçãîòîâëåí-

íûé èç ñâåæåñîáðàííîãî øàë-

ôåÿ ïðåïàðàò Menoforce óìåíü-

øàåò ÷àñòîòó ïðèëèâîâ â òå÷å-

íèå ÷åòûðåõ íåäåëü íàïîëîâèíó

(ñì. äèàãðàììó).

Òàáëåòêè

èç

øàëôåÿ

Menoforce Strong ïîäõîäÿò äëÿ

äîëãîñðî÷íîãî ïðèìåíåíèÿ, òàê

êàê èç íèõ óäàëåí òîêñè÷íûé

òóéîí. Ïîñêîëüêó Menoforce

Strong íå ÿâëÿåòñÿ ýñòðîãåííûì

ïðåïàðàòîì, îí òàêæå íå èìååò

ïîáî÷íûõ ýôôåêòîâ ãîðìîíàëü-

íûõ ïðåïàðàòîâ.

Ïðåïàðàò Menoforce Strong

ïðîäàåòñÿ â Ôèíëÿíäèè â ñïåöè-

àëèçèðîâàííûõ ìàãàçèíàõ õîðî-

øåãî ñàìî÷óâñòâèÿ è çäîðîâüÿ

Life ïî âñåé ñòðàíå.

Ó ãëàâíîãî ìåíåäæåðà ìàãàçèíà

Voglia Êèðñè Òîéâàíåí âíåçàïíî ïî-

ÿâèëèñü ñèìïòîìû êëèìàêñà. “Ýòî

íà÷àëîñü ñ ïðèëèâîâ, çàòåì ïîÿâè-

ëîñü óíûíèå è ñëåçëèâîñòü. Íî÷üþ

ÿ ìîãëà ïðîñûïàòüñÿ äî äåñÿòè ðàç,

êîãäà áðîñàëî òî â æàð, òî â õîëîä.

Îò ñíà íå îñòàëîñü íè÷åãî. Óäèâëÿ-

ëàñü, êàê òàêîå ìîãëî ïðèäòè óæå â

45-ëåòíåì âîçðàñòå?” - ãîâîðèò Êèð-

ñè.

Êàæäûé îðãàíèçì ôóíêöèîíèðóåò

èíäèâèäóàëüíî, ïîýòîìó è íà÷àëî

ìåíîïàóçû òîæå èíäèâèäóàëüíîå.

“ß ðåøèëà ïîïðîáîâàòü ïðåïàðàò

Menoforce Strong äëÿ óñòðàíåíèÿ

ñèìïòîìîâ. Óæå ÷åðåç ïàðó íåäåëü

ïîñëå íà÷àëà ïðèåìà íî÷íàÿ ïîòëè-

âîñòü è ïðèëèâû èñ÷åçëè. Øàëôåé

ñäåëàë ñâîþ ðàáîòó.

Menoforce ïîâëèÿë ïîëîæèòåëüíî

òàêæå íà ýìîöèîíàëüíîå ñîñòîÿ-

íèå,”- ðàññêàçûâàåò Êèðñè.

Îñîáåííî âàæíûì, ñ÷èòàåò îíà,

ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî îíà ïîëó÷èëà ïî-

ìîùü îò êëèìàêñà, ïðèíèìàÿ ïðè-

ðîäíûé ïðåïàðàò âìåñòî ãîðìîíàëü-

íûõ. Ïðèìåðíî 75 % æåíùèí ñòðà-

äàþò îò êëèìàêòåðè÷åñêèõ ïðèëè-

Избавьтесь от приливов

Просыпалась 10 раз за ночь – а теперь больше нет!

âîâ, êîòîðûå òðàäèöèîííî ëå÷èëè

øàëôååì.

Êëèíè÷åñêè äîêàçàíî, ÷òî òàáëåò-

êè ñ øàëôååì Menoforce Strong

óìåíüøàþò â òå÷åíèå ÷åòûðåõ íå-

äåëü ÷àñòîòó ïðèëèâîâ íàïîëîâèíó.

Ýôôåêò óâåëè÷èâàåòñÿ ïðè ïðî-

äîëæåíèè ïðèåìà, è ó Menoforce

Strong íåò ïîáî÷íûõ ýôôåêòîâ, êî-

òîðûå åñòü ó ãîðìîíàëüíûõ ñðåäñòâ,

òàê êàê îí íå ÿâëÿåòñÿ ýñòðîãåííûì

ïðåïàðàòîì.

Áîëåå äåñÿòè ñòðàí Åâðîïû,

âêëþ÷àÿ Ôèíëÿíäèþ, ïðîÿâèëè

æåëàíèå ðàçìåñòèòü ó ñåáÿ îäíî

èç ó÷ðåæäåíèé ÅÑ

Ïðàâèòåëüñòâî Ôèíëÿíäèè

ïîäàëî çàÿâêó íà ðàçìåùåíèå â

Õåëüñèíêè Åâðîïåéñêîãî àãåíò-

ñòâà ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ

EMA, çàäà÷åé êîòîðîãî ÿâëÿåò-

ñÿ îöåíêà ëåêàðñòâåííûõ ïðåïà-

ðàòîâ íà èõ ñîîòâåòñòâèå òðåáî-

âàíèÿì ÅÑ.

Äàííîå àãåíòñòâî òåñíî ñî-

òðóäíè÷àåò ñ «Åâðîïåéñêèì Äè-

ðåêòîðàòîì ïî êà÷åñòâó ëåêàð-

ñòâåííûõ ñðåäñòâ». Ðàíåå îíî,

òàêæå êàê è Åâðîïåéñêîå áàí-

êîâñêîå àãåíòñòâî, ðàçìåùàëîñü

â Âåëèêîáðèòàíèè. Ñ âûõîäîì

áðèòàíöåâ èç ÅÑ, îáà àãåíòñòâà

ïåðåìåùàþòñÿ â äðóãèå ñòðàíû

Ñîþçà.

Àãåíòñòâî ëåêàðñòâåííûõ

ñðåäñòâ - òðåòüå ïî âåëè÷èíå

àãåíòñòâî Åâðîñîþçà. Â Ëîíäî-

íå â íåì òðóäÿòñÿ 890 ñîòðóäíè-

êîâ.

Ïîìèìî Ôèíëÿíäèè æåëàíèå

ðàçìåñòèòü íà ñâîåé òåððèòîðèè

àãåíòñòâî EMA ïðîÿâèëè áîëåå

äåñÿòè åâðîïåéñêèõ ñòðàí, ïî-

ýòîìó áîðüáà ïðåäñòîèò íàïðÿ-

æåííàÿ.

Íàäî ñêàçàòü, ÷òî ôèíñêîå

ðóêîâîäñòâî ïðîÿâèëî çàèíòå-

ðåñîâàííîñòü â äàííîì âîïðîñå

åùå â èþëå. Èìåííî òîãäà íà-

÷àëà âûðàáàòûâàòüñÿ ëèíèÿ íà

ïðàâî ïåðåìåùåíèÿ ÅÌÀ èç

Ëîíäîíà â Ôèíëÿíäèþ.

Åñòåñòâåííî, ÷òî ñòðàíû-ïðå-

òåíäåíòû áîðþòñÿ íå òîëüêî çà

òî, ÷òîáû èìåòü òèòóë ñòðàíû,

ãäå ðàñïîëîæåí îäèí èç îòäå-

ëîâ óïðàâëåíèÿ Åâðîñîþçà. Ïî-

ìèìî ïðåñòèæà ðå÷ü èäåò è î ðå-

àëüíûõ âûãîäàõ.

Èìåííî ýòèì îáúÿñíÿåòñÿ

ñòîëü âûñîêèé èíòåðåñ, ïðîÿâ-

ëÿåìûé ê ÅÌÀ.

 ÷åì æå çàêëþ÷àþòñÿ ïðå-

èìóùåñòâà, ïîëó÷àåìûå â ðå-

çóëüòàòå ðàçìåùåíèÿ íà òåððè-

òîðèè ñòðàíû åâðîïåéñêîãî

àãåíòñòâà? Â Ôèíëÿíäèè óæå ïî

îïûòó çíàþò, ÷òî ýòè ïðåèìóùå-

ñòâà âïîëíå îùóòèìû. Äåëî â

òîì, ÷òî íà òåððèòîðèè ñòðàíû

óæå äåñÿòü ëåò ôóíêöèîíèðóåò

äðóãîå àãåíòñòâî ÅÑ, à òî÷íåå,

Åâðîïåéñêîå õèìè÷åñêîå

àãåíòñòâî ECHA.

Êàæäîå Åâðîïåéñêîå àãåíò-

ñòâî âñåãäà ïðèâëåêàåò â ñòðà-

íó âûñîêîêëàññíûõ è âûñîêîîá-

ðàçîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ: ó÷å-

íûõ, þðèñòîâ, ýêîëîãîâ, äåÿòå-

ëåé ìåäèöèíû, àäìèíèñòðàòî-

ðîâ.

Òàê ïðîèçîøëî è ïðè ïåðåìå-

ùåíèè â ñòîëèöó Ôèíëÿíäèè Õè-

ìè÷åñêîãî àãåíòñòâà.

Âìåñòå ñ ñîòðóäíèêàìè, â

áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ, ïðèåõàëè

èõ ñåìüè, ÷òî ïîâûñèëî ñïðîñ íà

óñëóãè è òîâàðû â ñòîëèöå Ôèí-

ëÿíäèè.

Ñ ïîÿâëåíèåì â ñòðàíå Åâðî-

ïåéñêîãî õèìè÷åñêîãî àãåíòñòâà

Õåëüñèíêè è âñÿ Ôèíëÿíäèÿ ñòà-

ëè áîëåå çàìåòíû íà ìåæäóíà-

ðîäíîì óðîâíå.

Òîëüêî â ìèíóâøåì ãîäó àãåí-

òñòâî îðãàíèçîâàëî â ñòîëèöå

1600 ìåæäóíàðîäíûõ ñîáðàíèé

è êîíôåðåíöèé, â êîòîðûõ ïðè-

íÿëè ó÷àñòèå áîëåå 10000 ÷åëî-

âåê. Íà ñîáðàíèÿ ïðèáûâàþò íå

òîëüêî óçêèå ñïåöèàëèñòû, íî è

ýêîíîìèñòû, à òàêæå ïðåäñòàâè-

òåëè áèçíåñà. Óñòàíàâëèâàþòñÿ

íîâûå êîíòàêòû, ïîëó÷àþò ðàç-

âèòèå ðàçëè÷íûå èäåè. Ñîáðà-

íèÿ è êîíôåðåíöèè èíîãäà äëÿò-

ñÿ íåñêîëüêî äíåé.

Ýòî òàêæå ïðèíîñèò ðåàëü-

íûå äîõîäû îðãàíèçàòîðàì è

ãîðîäó. Çàïîëíÿþòñÿ îòåëè, óâå-

ëè÷èâàåòñÿ ÷èñëî êëèåíòîâ â

ñôåðå òîðãîâëè è îáñëóæèâà-

íèÿ.

Ñàìè ðàáîòíèêè àãåíòñòâà

ïëàòÿò ïîäîõîäíûé íàëîã â Åâ-

ðîñîþç. Íî, òåì íå ìåíåå, ñòðà-

íà ïðåáûâàíèÿ ïîñòîÿííî ïîëó-

÷àåò ÍÄÑ îò âñåõ ïðèîáðåòåíèé

è ðàñõîäîâ, ñîâåðøåííûõ ñî-

òðóäíèêàìè àãåíòñòâà è èõ ñåìü-

ÿìè.

Ñðîê èñïîëíåíèÿ îáÿçàííîñ-

òåé òîãî èëè èíîãî ðàáîòíèêà

àãåíòñòâà êîëåáëåòñÿ â ïðåäå-

ëàõ îò òðåõ äî ïÿòè ëåò. Ïåðèîä

ïðåáûâàíèÿ â äîëæíîñòè ãëàâû

àãåíòñòâà îãðàíè÷èâàåòñÿ äåñÿ-

òüþ ãîäàìè, à òî÷íåå, äâóìÿ ïÿ-

òèëåòíèìè ïåðèîäàìè.

Ïî îöåíêàì ïðàâèòåëüñòâà,

ôóíêöèîíèðîâàíèå Åâðîïåéñêî-

ãî õèìè÷åñêîãî àãåíòñòâà íà

òåððèòîðèè ñòðàíû íå ÿâëÿåòñÿ

ðàñõîäíûì. Íàïðîòèâ, ýòî ïðè-

íîñèò 20–30 ìèëëèîíîâ åâðî äî-

ïîëíèòåëüíûõ íàëîãîâûõ ïî-

ñòóïëåíèé åæåãîäíî.

Ñàìî ãîñóäàðñòâî, òàêæå êàê

è ìóíèöèïàëèòåò, íå âêëàäûâà-

þò ñðåäñòâà â ñîäåðæàíèå àãåí-

òñòâà. Âñå ðàñõîäû áåðåò íà

ñåáÿ ÅÑ.

Âñòóïàÿ â áîðüáó çà Åâðîïåé-

ñêîå ëåêàðñòâåííîå àãåíòñòâî,

ðóêîâîäñòâî Ôèíëÿíäèè òðåçâî

îöåíèâàåò ñâîè øàíñû. Îäíèì

èç ïðåïÿòñòâèé íà ïóòè ê ïîáå-

äå â êîíêóðñå ìîæåò áûòü òî,

÷òî â ñòðàíå óæå èìååòñÿ îäíî

àãåíòñòâî, à èìåííî, ÅÑÍÀ. Ïî-

ëó÷èòü ïðàâî íà ðàçìåùåíèå

äâóõ àãåíòñòâ, çàäà÷à äëÿ íå-

áîëüøîé ñòðàíû áîëåå ÷åì òðóä-

íàÿ.

Îäíàêî, äàííîå îáñòîÿòåëü-

ñòâî èìååò â ñåáå è ïëþñû.

Äîëãèå ãîäû ïðåáûâàíèÿ â

Õåëüñèíêè Åâðîïåéñêîãî õèìè-

÷åñêîãî àãåíòñòâà ïîçâîëèëè

Ôèíëÿíäèè ïðîäåìîíñòðèðî-

âàòü, ÷òî îíà âåëèêîëåïíî

ñïðàâëÿåòñÿ ñ çàäà÷àìè, ñâÿçàí-

íûìè ñ îáåñïå÷åíèåì áûòà ñî-

òðóäíèêîâ è ñ îðãàíèçàöèåé äå-

ÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ.

Ïðàêòè÷åñêè âñå èíîñòðàííûå

ñîòðóäíèêè ó÷ðåæäåíèÿ óòâåðæ-

äàþò, ÷òî ïåðååçä â Ôèíëÿíäèþ

íå ïðèíåñ èì êàêèõ-ëèáî íå-

óäîáñòâ èëè äèñêîìôîðòà, êîòî-

ðûé îáû÷íî âîçíèêàåò âî âðåìÿ

äëèòåëüíîãî ïðåáûâàíèÿ âäàëè

îò äîìà.

Åùå îäíèì ïëþñîì, ñâÿçàí-

íûì ñ íàëè÷èåì â Ôèíëÿíäèè Õè-

ìè÷åñêîãî àãåíòñòâà, ÿâëÿåòñÿ

òî, ÷òî ïî õàðàêòåðó ñâîåé äåÿ-

òåëüíîñòè îáà àãåíòñòâà: õèìè-

÷åñêîå è ëåêàðñòâåííîå ÿâëÿþò-

ñÿ ñâÿçàííûìè äðóã ñ äðóãîì.

Ýòè äâå ñôåðû ÿâëÿþòñÿ ïåðå-

ñåêàþùèìèñÿ. Ñïåöèàëèñòû òîé

è äðóãîé îòðàñëè ìîãóò ïîëó÷èòü

øèðîêèå âîçìîæíîñòè ïëîäî-

òâîðíî ñîòðóäíè÷àòü äðóã ñ äðó-

ãîì, èñïîëüçóþ çíàíèÿ êîëëåã èç

áëèçêîé ñôåðû.

Òàê ÷òî, øàíñû ó Ôèíëÿíäèè

åñòü. Íàñêîëüêî ýòè øàíñû âû-

ñîêè, ñòàíåò ÿñíî â áëèæàéøåì

áóäóùåì.

Òàòüÿíà Ìàêêîíåí

Европейское агентство меняет адрес

видеоcъемки

реклама, дни

рождения,

свадьбы и пр.

на русском и финском

языках

+358 45 1384700

Äëÿ íàñ

ãëàâíîå -

Âàøå

çäîðîâüå